TEITO MONOGATARI
帝都物語 第壹番
第一篇:神靈篇/SINREI 第二篇:魔都篇/BABYLON
作者:荒俁宏
角川書店/角川文庫出版.¥740(稅別)
頁數 : 442頁 ISBN4-04-169024-2

無論關東大地震或辛亥革命,
每逢干支的亥年之時,總會發生國家規模的大異變.
魔都•東京,在魔人加藤保憲的驅使下,步步走向崩壞的序曲.
科學,都市計劃,風水......將所有人類睿智化作結晶,
起自明治終焉進未來的東洋魔術大全•超長篇大崩壞小說,在此揭開序幕!

獻給所有愛著東京,以及恨著東京的人們...

目次

 前言


 第一篇 神靈篇

 序章 鬼來了

 卷第一 神降之夜
  第一 道魔晴明
  第二 白晝的御手洗池
  第三 大藏省的妖異之事
  第四 於新水路所見之幻
  第五 將校與官吏
  第六 官吏之妹

 卷第二 復甦的信淵翁
  第七 關東烏扥邦構想
  第八 地底的秘密
  第九 長岡半太郎,介紹一大天才
  第十 預兆
  十一 理學家的意見與展望

 卷第三 被魅惑的處女
  十二 加藤少尉行使蠱術
  十三 八十衢
  十四 腹中虫

 卷第四 東京改造計劃
  十五 澀澤男爵邸之秘密會議
  十六 有關土御門家的若干追述
  十七 會議開始
  十八 隅田川

 卷第四 不得了的提案
  十九 兩種市區改正計劃
  二十 寺田氏繼續論述新構想
  廿一 那一夜的由佳理
  廿二 不敵的挑戰
  廿三 星之井戶
  廿四 為了靈之國防論

 卷第四 驅使式神的人們
  廿五 巢鴨病院的病房內
  廿六 未曾見過的文字
  廿七 入會式之夜
  廿八 兩位孫先生
  廿九 露伴開始行動
  三十 陰陽師的早晨
  卅一 由佳理自述症狀
  卅二 百鬼夜行道魔晴明 即安倍晴明之晴明桔梗映,
部分地方將之與蘆屋道滿結合,
是以稱作道魔晴明.

魔術解說
降神之依童
式神
道魔晴明
蠱術
鏡聽
腹中虫
一母道
畫九字
奇門遁甲
風水


幸田露伴 文學/小說家,本名成行


九字 即蘆屋道滿之道魔紋

寺田寅彥
物理學家,亦為夏目漱石之弟子.

魔術解說
陰陽五行與陰陽道
天文曆法
狐憑

煉丹道
土砂加持
伊勢白粉
八陣圖
弓乙靈符
舞劍騰空之術


安倍晴明 史上最出名之陰陽師
 第二篇 魔都篇

 卷第一 不可思議的死鬥
  第一 寺田寅彥的來信
  第二 加藤中尉論述奇門遁甲
  第三 陷作窮鳥
  第四 天道教之經緯
  第五 伴隨由佳理之女
  第六 對決前夜
  第七 明治篇羅生門

 卷第二 魔之由來
  第八 夜與太陽
  第九 土砂加持
  第十 朝早的陸軍省
  十一 夢憶帝都
  十二 略敘明治晚期
  十三 怨靈

 卷第三 探究謎團的眾人
  十四 露伴閱讀安倍晴明傳說
  十五 寺田氏探查首塚地底
  十六 時代的黃昏

 卷第三 奪回由佳理
  十七 兄長的想法
  十八 妹妹的願望
  十九 露伴先生救出由佳理

 卷第四 亥年的破壞
  二十 被匿藏的由佳理
  廿一 平井保昌闡明秘事
  廿二 幸田成行推理帝都破壞計劃
  廿三 冬至
  廿四 夜間飛行
  廿五 夜半驚醒
  廿六 大連的陰謀
  廿七 終幕將至
  廿八 潛入死門
  廿九 崩壞


[久遠之絆] [第二番] [第三番] [第四番] [第五番] [第六番] [帝都物語]